Nasze kosmetyki

Koszyk

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Realizuj

Newsletter

Certyfikaty

ECOCERT-COSMEBIO BDIH NaTrue Soil Associoation VEGAN Eco Control Oko Test

Nasze marki

Alpaderm Alpaderm Alpaderm Alpaderm Alpaderm AnneMarie Borlind Sante Naturkosmetik

Przepraszamy - sklep nieczynny do odwołania.

 

 

REGULAMN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

 

§    1.         Postanowienia Ogólne

 

1.1.    Niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego, zwany dalej „Regulaminem”, określa zakres i warunki zamawiania oraz sprzedaży kosmetyków, akcesoriów kosmetycznych i środków czystości, w Sklepie Internetowym, zwanym dalej „Sklepem”, prowadzonym przez:

 

... działającą pod firmą ..... wpisana do ewidencji działalności gospodarczej przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem EDG ....., zwana dalej „Sprzedającą”

NIP

REGON

Adres:

tel.: 

e-mail: biuro@biobella.pl

 

nr rachunku bankowego: .

 

1.2.   Sprzedająca poprzez Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową kosmetyków, akcesoriów kosmetycznych i środków czystości, na terytorium Polski oraz poza jego granicami na terenie Unii Europejskiej za pośrednictwem strony internetowej www.biobella.pl Sprzedażą wysyłkową objęte są wyłącznie produkty oznaczone na stronie internetowej www.biobella.pl jako dostępne.

 

1.3.    Kosmetykami dostępnymi w Sklepie są produkty kosmetyczne w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009r. dotyczącego produktów kosmetycznych (Dz.Urz.UE.L. z 2009r. Nr 342, str. 59.), zwanego dalej „rozporządzeniem UE o produktach kosmetycznych”.

 

1.4.    Kosmetyki sprzedawane w sklepie internetowym zostały zgłoszone Komisji zgodnie z art. 13 rozporządzenia UE o produktach kosmetycznych przez osobę odpowiedzialną w rozumieniu przepisów tego rozporządzenia, wskazaną w § 1.15 poniżej niniejszego regulaminu.

 

1.5.     Osoba dokonująca zakupu kosmetyku w Sklepie, zwana dalej „Klientem”, może złożyć zamówienie za pośrednictwem strony internetowej wskazanej www.biobella.pl lub e-mailem na adres biuro@biobella.pl

 

1.6.     Po prawidłowym złożeniu przez Klienta zamówienia w Sklepie dochodzi do zawarcia, bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, stosownie do przepisów Rozdziału 2 ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) umowy sprzedaży przez Sprzedającą dostępnego w Sklepie produktu na rzecz Klienta (transakcja sprzedaży produktu).

 

1.7.     Wszystkie ceny sprzedaży kosmetyków podanych na stronie internetowej www.biobella.pl są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT).

 

1.8.       Cena sprzedaży produktu, zawartość zamówionego produktu, jego objętość oraz koszt dostawy zamieszczone na stronie internetowej Sklepu www.biobella.pl w chwili złożenia zamówienia przez Klienta są wiążące dla stron transakcji sprzedaży produktu.

 

1.9.     Chwilą zawarcia transakcji sprzedaży produktu jest chwila potwierdzenia przez Klienta zamówienia przyjętego do realizacji przez Sprzedającą w potwierdzającym dokonanie zakupów e-mailu.

 

1.10.  Klient potwierdza zamówienie poprzez połączenie się ze stroną internetową za pośrednictwem linku podanego w wiadomości e-mail przesłanej zwrotnie przez Sprzedającą lub wygenerowany automatycznie przez Sklep na podany przez Klienta w zamówieniu adres e-mail poprzez kliknięcie na załączony w tej wiadomości link lub wpisanie podanego adresu internetowego do przeglądarki internetowej.

 

1.11.    Zawarcie transakcji za pośrednictwem strony internetowej Sklepu stanowi zawarcie umowy na odległość w rozumieniu przepisu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r. Nr 22, poz. 271 ze zm.), jeżeli umowa jest zawierana z osobą fizyczną dokonującą zakupu na cele niezwiązane z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą.

 

1.12.    Potwierdzenie zamówienia przez Klienta w sposób wskazany w § 1.8 zd. 2 powyżej oznacza: (i) złożenie przez Klienta oświadczenia woli zawarcia transakcji sprzedaży kosmetyku lub kosmetyków lub innych produktów, wybranego lub wybranych w zamówieniu, stosownie do tego, co wynika z treści zaakceptowanego przez Klienta formularza zamówienia, (ii) złożenie przez Klienta oświadczenia, że wszystkie podane przez niego dane w związku ze złożeniem zamówienia (dane z formularza zamówienia) są zgodne z prawdą i wolą Klienta oraz, że Klient ma świadomość, iż Sprzedająca nie jest zobowiązana ani nie posiada możliwości weryfikowania ich prawdziwości.

  

1.13.    Treść strony internetowej Sklepu www.biobella.pl należy traktować jako złożone przez Sprzedającą zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży produktu dostępnego w Sklepie i nie powinien być uważany za ofertę jego sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

 

1.14.  Sprzedająca nie jest producentem kosmetyków sprzedawanych za pośrednictwem strony internetowej sklepu www.biobella.pl .

 

1.15.  Osobą odpowiedzialną w rozumieniu przepisów rozporządzenia UE o produktach kosmetycznych, to jest podmiotem w szczególności gwarantującym spełnienie odpowiednich obowiązków określonych w w/w rozporządzeniu przez każdy wprowadzony do obrotu produkt kosmetyczny i/lub następnie udostępniony na rynku z chwilą jego dostarczenia w wyniku zakupów dokonanych za pośrednictwem niniejszego sklepu internetowego, jest podmiot, który został wskazany na opakowaniu kosmetyku jako „osoba odpowiedzialna”.

 

§    2.         Składanie i Realizacja Zamówienia

 

2.1.       Zamówienia przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej www.biobella.pl lub adresu e-mail biuro@biobella.pl. W przypadku składania zamówienia przez Klienta na adres e-mail biuro@biobella.pl, wypełniony formularz zamówienia, dostępny na stronie www.biobella.pl, powinien zostać załączony do przesyłanej przez Klienta wiadomości e-mail lub zawarty w treści tej wiadomości.

 

2.2.     Składanie zamówienia przez Klienta, mającego na celu przygotowanie transakcji sprzedaży produktu dostępnego w Sklepie, odbywa się poprzez (i) wejście przez Klienta na stronę internetową dostępną pod adresem www.biobella.pl, (ii) dokonanie rejestracji w Sklepie, w przypadku, gdy Klient nie był jeszcze wcześniej zarejestrowany, wymagającej podania przez Klienta danych korespondencyjnych, lub zalogowanie się za pośrednictwem posiadanego już przez Klienta konta w Sklepie, (iii) dokonanie wyboru dostępnego w Sklepie kosmetyku lub kosmetyków lub innych produktów, poprzez skorzystanie z przycisku „Dodaj do koszyka”, (iv) zaakceptowania zawartości koszyka poprzez skorzystanie z przycisku „Realizuj”, (v) zaakceptowania niniejszego Regulaminu Sklepu Internetowego oraz zaakceptowania formularza zamówienia, w tym ewentualne wprowadzenie w formularzu zamówienia dodatkowych wymaganych danych Klienta, np. podania adresu, na który ma zostać zrealizowane przez Sklep zamówienie, jeżeli jest to adres inny niż podany przy rejestracji Klienta w serwisie Sklepu.

 

2.3.    W każdym przypadku warunkiem realizacji przez Sprzedającą na rzecz Klienta zamówienia złożonego za pośrednictwem strony internetowej jest: (i) posiadanie przez Klienta konta w Sklepie, założonego przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu lub w toku korzystania ze Sklepu, (ii) zalogowanie się przez Klienta na swoim koncie w Sklepie, (iii) zapoznanie się z treścią oraz dokonanie akceptacji niniejszego Regulaminu Sklepu Internetowego, które odbywa się wraz z akceptacją przez Klienta formularza zamówienia, (iv) wprowadzenie zamawianych produktów do koszyka, zaakceptowanie przez Klienta zawartości koszyka, (v) zaakceptowanie przez Klienta formularza zamówienia (vi) podania wymaganych w formularzu zamówienia danych, w szczególności adresu e-mail Klienta oraz danych adresowych, na który będzie zrealizowana sprzedaż wysyłkowa, (vii) potwierdzenie przez Klienta zamówienia w sposób wskazany w § 1.8 zd. 2 powyżej.

 

2.4.     Sprzedająca zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia w sytuacji, gdy Klient składając zamówienie podał nieprawdziwe lub fałszywe dane.

 

2.5.        Niezależnie od innych postanowień niniejszego Regulaminu Sklepu Internetowego, zamówienie nie zostanie zrealizowane przez Sprzedającą w przypadku: (i) zalegania przez Klienta z płatnością na rzecz Sprzedającej, w szczególności z tytułu wcześniej zrealizowanego na rzecz Klient zamówienia, (ii) nieprawidłowego złożenia zamówienia przez Klienta, (iii) działania Klienta przy składaniu zamówienia w sposób niezgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym: używania cudzych danych osobowych w Sklepie, logowania się z cudzego konta w Sklepie, podszywania się przez/pod inną osobę.

 

2.6.     W przypadku braku zamówionego produktu w magazynie Sklepu w chwili zawarcia transakcji sprzedaży, Sprzedająca ma prawo wstrzymać realizację zamówienia. W takim wypadku Sprzedająca niezwłocznie poinformuje Klienta o wstrzymaniu zamówienia, przesyłając informację na podany przez Klienta w zamówieniu adres e-mail, wraz z informacją o przewidywanym terminie realizacji zamówienia w zakresie dotyczącym brakującego produktu. W przypadku wstrzymania realizacji zamówienia przez Sprzedającą z powodu niedostępności oznaczonego produktu (lub produktów), Klient jest uprawniony do odstąpienia od umowy (transakcji sprzedaży produktów) bez jakichkolwiek kosztów dodatkowych w całości lub w zakresie dotyczącym brakującego produktu (odstąpienie częściowe). W razie odstąpienia częściowego całkowita cena sprzedaży podana w zaakceptowanym przez Klienta zamówieniu ulegnie obniżeniu o wartość produktu, w zakresie którego Klient odstąpił od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu Klient składa drogą mailową na adres e-mail: biuro@biobella.pl lub telefonicznie na numer  + ................... w terminie do 7 (słownie: siedmiu) dni od daty otrzymania przez Klienta informacji o wstrzymaniu realizacji zamówienia. W przypadku dokonania przez Klienta częściowego odstąpienia, Sprzedająca niezwłocznie przystąpi do realizacji zamówienia w pozostałym zakresie. Powyższe postanowienia nie naruszają ani nie ograniczają uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy w przypadku wskazanym w § 5.2 niniejszego Regulaminu Sklepu Internetowego.

 

2.7.      Składając zamówienie Klient dokonuje zarazem wyboru sposobu zapłaty ceny za produkt oraz formy doręczenia przesyłki.

  

§    3.         Zapłata za produkty


3.1.      Za zamówiony produkt Klient może dokonać zapłaty ceny w następujący sposób:

(a)      przelewem bankowym na rachunek Sprzedającej prowadzony przez................. Oddział w Warszawie, nr rachunku bankowego ....... - w przypadku dokonania przez Klienta wyboru zakładki na stronie internetowej Sklepu „Zapłać przelewem”;

(b)    gotówką kurierowi przy odbiorze przesyłki bądź doręczającemu przesyłkę pracownikowi Poczty Polskiej – w przypadku dokonania przez Klienta wyboru zakładki na stronie internetowej Sklepu „Płatność za pobraniem”; "Płatność za pobraniem" możliwa jest jedynie w przypadku wskazania adresu dostawy na obszarze Polski;

(c)      za pośrednictwem systemu płatności e-przelewami u następujących dostawców usługi: Dotpay - w przypadku dokonania przez Klienta wyboru zakładki na stronie internetowej Sklepu „Płacę z Dotpay”;

(d)    kartą płatniczą lub kartą kredytową z wykorzystaniem płatności internetowych dokonywanych następującymi kartami kredytowymi: Visa, Visa Electron, MasterCard/Euro Card - w przypadku dokonania przez Klienta wyboru zakładki na stronie internetowej Sklepu „Płacę z Dotpay”;

 

3.2.    Płatność przelewem bankowym, E-przelewem oraz kartą płatniczą lub kartą kredytową winna zostać dokonana przed wysłaniem zamówionego produktu Klientowi, w terminie 7 dni od zawarcia transakcji, podczas gdy płatność gotówkowa za pobraniem dokonywana jest przy odbiorze przesyłki doręczonej przez kuriera lub Pocztę Polską S.A.

 

3.3.    Oprócz ceny za zamówiony produkt, Klient pokrywa ponadto koszt doręczenia przesyłki. Koszty doręczenia przesyłki (o wadze nie przekraczającej 5 kg) na terytorium Polski są następujące:

(a)    27,00 PLN – w przypadku wysłania przesyłki kurierem i płatności gotówkowej za pobraniem – płatna przy odbiorze przesyłki;

(b)     21,00 PLN – w przypadku wysłania przesyłki kurierem i płatności przelewem bankowym;

(c)     21,00 PLN – w przypadku wysłania przesyłki kurierem i płatności kartą płatniczą lub kartą kredytową;

(d)    18,50 PLN – w przypadku wysłania przesyłki Pocztą Polską S.A. i płatności gotówkowej za pobraniem – płatna przy odbiorze przesyłki;

(e)    13,00 PLN – w przypadku wysłania przesyłki priorytetowej Pocztą Polską S.A. i płatności przelewem bankowym, kartą płatniczą lub kartą kredytową;


3.4.      Płatności przelewem, e-przelewem, kartą płatniczą lub kartą kredytową mają charakter przedpłat. W przypadku dokonania przez Klienta wyboru sposobu płatności przelewem bankowym, e-przelewem, kartą płatniczą lub kartą kredytową wysyłka zamówienia realizowana jest następnego dnia roboczego po zaksięgowaniu przedpłaty ceny na rachunku Sprzedającej.


3.5.     Koszty doręczenia nie są pobierane w przypadku osobistego odbioru przez Klienta zamówionego kosmetyku we wskazanym przez Sprzedającą punkcie odbioru towaru.  

 

3.6.     Koszty doręczenia przesyłki poza granice Polski ustalane są indywidualnie - zgodnie z aktualnym cennikiem Poczty Polskiej S.A.

 

 

§    4.         Doręczenie przesyłki


4.1.    Wszelkie przesyłki doręczane będą w terminie do 14 dni roboczych od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji, przy czym w przypadku dokonania przez Klienta wyboru sposobu płatności przelewem bankowym, e-przelewem, kartą płatniczą lub kartą kredytową warunkiem wysyłki zamówienia jest dokonanie przez Klienta zapłaty za zamówiony produkt i zaksięgowanie tej wpłaty na rachunku Sprzedającej

 

4.2.    O sposobie (formie) doręczenia przesyłki decyduje Klient przy składaniu zamówienia, wybierając odpowiednią zakładkę na stronie internetowej Sklepu podczas składania zamówienia.

 

4.3.    Klient ma prawo dokonać wyboru sposobu doręczenia przesyłki pomiędzy firmą kurierską, Pocztą Polską S.A, bądź zdecydować się na osobisty odbiór przesyłki w Sklepie.

 

4.4.    Dostarczając przesyłkę za pośrednictwem firmy kurierskiej, firma kurierska zobowiązana jest do dwukrotnej próby dostarczenia przesyłki na adres wskazany w zamówieniu.

 

4.5.    Dostarczając przesyłkę za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A., Poczta Polska S.A. zobowiązana jest do dwukrotnej próby (awizowania) dostarczenia przesyłki na adres wskazany w zamówieniu.

 

4.6.    Sprzedająca nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowy przyjazd kuriera ani za nieterminowe doręczenie przesyłki przez Pocztę Polską S.A.

 

4.7.    Przy odbiorze przesyłki Klient jest zobowiązany okazać dowód osobisty potwierdzający tożsamość Klienta z danymi wskazanymi jako dane adresata przesyłki, zapłacić za przesłane produkty (wyłącznie w przypadku wyboru przez Klienta opcji zapłaty gotówkowej za pobraniem) oraz podpisać – stosownie do wymogów firmy kurierskiej – potwierdzenie doręczenia przesyłki.

 

4.8.    Odbierając przesyłkę Klient powinien ocenić, czy przesyłka nie nosi śladów naruszenia (czy nie zdejmowano/odklejano taśmy zabezpieczającej przesyłkę), dokonać sprawdzenia zawartości przesyłki pod względem prawidłowości i kompletności realizacji zamówienia oraz zweryfikowania czy nie nastąpiło mechaniczne uszkodzenie produktu podczas transportu.

 

4.9.    W przypadku niezgodności przesyłki z zamówieniem, Klient uprawniony jest do odmówienia odbioru przesyłki, zażądać sporządzenia protokołu reklamacyjnego ze wskazaniem niezgodności i niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o zaistniałej sytuacji.

 

4.10. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia zamówionego produktu podczas transportu, Klient uprawniony jest do odmówienia odbioru przesyłki, zażądać sporządzenia protokołu reklamacyjnego ze wskazaniem zniszczeń lub uszkodzeń i niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o zaistniałej sytuacji.

  

§    5.         Rezygnacja z zamówienia oraz Prawo Odstąpienia od Umowy


5.1.    Od momentu złożenia zamówienia do momentu odbioru przesyłki Klient ma prawo rezygnacji z zamówienia. W celu skorzystanie z prawa rezygnacji Klient powinien skorzystać z dostępnego na stronie internetowej Sklepu wzoru formularza oznaczonego jako „Rezygnacja z zamówienia”. Rezygnacja z zamówienia może odbyć się poprzez powiadomienie Sprzedającej na adres e-mail biuro@biobella.pl oraz na adres pocztowy Sprzedającej. Klient dokonujący rezygnacji z zamówienia za pośrednictwem poczty może zarazem przesłać rezygnację z zamówienia na podany adres e-mail Sprzedającej.

 

5.2.       Niezależenie od powyższego, stosownie do postanowień art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r. Nr 22, poz. 271 ze zm.), Klient korzystający ze Sklepu, który zawarł ze Sprzedającą umowę na odległość (za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Sklepu lub formularza bądź zamówienia przesłanego na adres e-mail Sprzedającej albo za pośrednictwem zamówienia złożonego telefonicznie), może odstąpić od umowy (zawartej transakcji) składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od zawarcia transakcji, przy czym dla zachowania tego terminu wystarczające jest wysłanie tego oświadczenia przed jego upływem. W razie odstąpienia od umowy umowa uważana jest za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Jeżeli Klient po złożeniu zamówienia, lecz przed upływem terminu do odstąpienia od umowy wysłał oświadczenie o odstąpieniu od umowy, dokonując uprzednio zapłaty ceny za zamówione produkty, kwota wpłacona przez Klienta podlega niezwłocznemu zwrotowi w stanie niezmienionym, wraz z odsetkami ustawowymi.

 

5.3.       Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy, o którym jest mowa powyżej w § 5.2, dostępny jest na stronie internetowej Sklepu i oznaczony jako „Oświadczenie o odstąpieniu od umowy”. Oświadczenie to, po jego wypełnieniu przez Klienta, może zostać wysłane przez Klienta na adres e mail Sprzedającej biuro@biobella.pl oraz na adres pocztowy Sprzedającej. Klient dokonujący rezygnacji z zamówienia za pośrednictwem poczty może zarazem przesłać rezygnację z zamówienia na podany adres e-mail Sprzedającej.

 

5.4.    Prawo do odstąpienia od umowy wskazane w § 5.2 nie przysługuje osobom fizycznym zawierającym transakcje na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

 

5.5.    W przypadku odstąpienia od umowy, w sytuacji opisanej w § 5.2 powyżej, otrzymana przez Klienta przesyłka zawierająca zamówione produkty powinna zostać zwrócona Sprzedającej niezwłocznie, nie później niż  w terminie do 7 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu, w stanie niezmienionym, w szczególności nie noszącym śladów uszkodzeń lub zniszczeń bądź używania, na koszt Klienta, przesyłką kurierską lub Pocztą Polską S.A. bądź osobiście przez Klienta.

 

5.6.    W przypadku dokonania przedpłaty przez Klienta, zwrot wpłaconych przez Klienta kwot nastąpi w terminie od 7 dni d dnia otrzymania przez Sprzedającą zwróconej przesyłki w stanie niezmienionym, nie noszącym śladów uszkodzeń lub zniszczeń bądź używania, przelewem bankowym na wskazany przez Klienta w oświadczeniu rachunek bankowy albo przekazem pieniężnym.

 

 

§    6.         Niezgodność towaru z umową. Reklamacje.

 

6.1.    Sprzedająca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu przepisu art. 221 Kodeksu cywilnego  za niezgodność towaru z umową stosownie do treści ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

 

6.2.    Wszelkie reklamacje Klient zgłasza, podając przyczynę reklamacji oraz wady produktów lub odpowiednio rodzaj niezgodności towaru z umową:

(a)     pocztą elektroniczną na adres e-mail Sprzedającej: biuro@biobella.pl

(b)     listownie na adres:

 

6.3.       Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

  

§    7.         Przetwarzanie danych osobowych.


7.1.     Dane osobowe podane przez Klienta przy składaniu zamówienia przetwarzane są na potrzeby realizacji umowy, stosownie do postanowień ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

 

7.2.       Administratorem danych osobowych jest Omnis Consulting.

 

7.3.     Klient może w każdym czasie przeglądać dotyczące go dane osobowe, które są przetwarzane przez Sprzedającą, oraz żądać w każdym czasie ich poprawienia lub usunięcia, stosownie do postanowień w/w ustawy o ochronie danych osobowych.

 

7.4.     Dane osobowe przekazywane są w związku z realizacją umowy firmom kurierskim lub innym administratorom danych, jeżeli jest to konieczne dla realizacji zawartej przez Sprzedającą umowy z Klientem.

  

§    8.         Postanowienia końcowe.


8.1.    Sprzedająca zastrzega sobie prawo zmiany całości lub niektórych postanowień niniejszego Regulaminu Sklepu Internetowego w każdym czasie.


8.2.        Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.biobella.pl.

 

Znak towarowy „biobella”, znak graficzny, logotyp „biobella”, nazwa własna oraz treść i zawartość strony internetowej www.biobella.pl stanowią własność Omnis Consulting i są prawnie chronione.

Żaden element prezentowany w treści strony internetowej sklepu www.biobella.pl (w tym tekst, grafika, układ graficzny, fotografie - w tym fotografie produktów, ikony, ich rozmieszczenie, obrazy, prezentacje oraz inne elementy graficzne) nie może być bez uprzedniej zgody wyrażonej przez Omnis Consulting powielany, rozpowszechniany ani wykorzystywany w żaden inny sposób przez jakąkolwiek osobę.

Jakiekolwiek naruszenie przysługujących Omnis Consulting praw własności przemysłowej lub praw autorskich może stanowić podstawę do dochodzenia roszczeń przeciwko osobie naruszającej te prawa.

Zakup w sklepie internetowym www.biobella.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

Pliki do pobrania:

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.pdf

Oświadczenie o rezygnacji z umowy zawartej na odległość.pdf

oświadczenie o odstąpieniu od umowy z zawartej na odległość oraz oświadczenie o rezygnacji z umowy zawartej na odległość

 


 
Informujemy, że ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. x